Adresas: 
A. Juozapavičiaus g. 44, Alytus
Tel.: 315-76521

El. paštas: 
ldnykstukas@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.ldnykstukas.puslapiai.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Viešosios paslaugos

Logopedo pagalba

Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams.

Logopedas teikia paslaugas vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų, konsultuoja tėvus (globėjus) ir auklėtojus kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
Logopedas tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus; rengia metinį veiklos planą ir ataskaitą, pildo kalbos įvertinimo korteles, prireikus sudaro individualiąsias ir bei grupines programas.
Logopedas atsiskaito lopšelio-darželio direktoriui bei mokytojų tarybai, pateikia veiklos ataskaitą pagal įstaigoje nurodytą tvarką.
Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, sudarant individualias programas, sistemingai kelia kvalifikaciją, bendradarbiauja su Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos ar kitų institucijų specialistais.
Rūpinasi ugdytinių saugumu ir sveikata, organizuoja logopedines individualias, pogrupines ir grupines pratybas.
Specialųjį vaikų ugdymą su tėvų (globėjų) sutikimu skiria lopšelio-darželio specialiojo ugdymo komisija ir Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.Sveikatos priežiūros specialistas
Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja sveiką vaikų maitinimą, teikia pirminę medicinos pagalbą.
Taiko geros higienos praktikos taisykles maisto ruošimo bloke, nuolat vykdo gaunamų maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto paruošimo kokybės kontrolę, prižiūri maisto produktų realizavimo terminų laikymąsi ir maitinimo normas;
Dalyvauja pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“ ir kitose programose;
Ruošia medžiagą maisto produktų, skirtų vaikų maitinimui, pirkimui ir atsako už maisto produktų pirkimo planavimą;
Stebi vaikų sveikatą, teikia pirminę medicinos pagalbą vaikams bei darbuotojams, dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
Vykdo lopšelio-darželio patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės ir sanitarinio priešepideminio režimo priežiūrą.
Sudaro reikalingų medikamentų sąrašą, juos įsigyja, veda apskaitą.
Rūpinasi traumatizmo ir apsinuodijimų profilaktika, vaikų sveikatos apsauga. Organizuoja sergančių vaikų slaugymą, teikia pirminę medicinos pagalbą.
Teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų sveikatos klausimais, prižiūri, kad įstaigos darbuotojai laiku tikrintųsi sveikatą;
Propaguoja sveiką gyvenseną, dalyvauja projektų rengime;
Nuolat palaiko ryšius su grupės auklėtojomis, gauna informaciją apie vaikų sveikatą, maitinimąsi, ugdymąsi.Meninio ugdymo pedagogas
Meninio ugdymo pedagogas organizuoja meninę- muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas įvairiomis formomissalėje, grupėje ir lauke: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, ryto mankšta, individualus muzikavimas, papildoma veikla individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais (ansamblis, liaudies šokių grupės pagal amžių) šventės, vakaronės, pramogos, minėjimus.
Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.
Meninio ugdymo pedagogas konsultuoja įstaigos pedagogus ir tėvus vaikų muzikinio ugdymo klausimais, suteikia informaciją apie individualią vaiko muzikinę raidą, teikia siūlymus dėl muzikinės veiklos tobulinimo, bendrauja ir bendradarbiauja su įstaigos bendruomene ir socialiniais partneriais. Rengia vaikus masiniams, dalyvauja konkursuose bei kituose kultūriniuose renginiuose už įstaigos ribų.